Jesteś cudzoziemcem?

Posiadasz świadectwo szkoły średniej uzyskane za granicą?

Chcesz kształcić się w naszej szkole?

Zapraszamy!!!

 

Co cudzoziemiec powinien wiedzieć i zrobić przed złożeniem dokumentów:

Posiadasz świadectwo szkoły średniej uzyskane za granicą np. na Ukrainie – wystarczy „Apostille”

1. Apostille
Jeśli państwo, w którym został wydany dokument, jest stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938), legalizacja dokumentu jest w tym państwie zastąpiona zaświadczeniem apostille dołączanym do dokumentu. Lista państw – stron konwencji oraz adresy instytucji wydających apostille można znaleźć na stronie Konwencji Haskiej.

Ukończyłeś szkołę średnią na Ukrainietutaj uzyskasz „Apostille”

 

2. Otrzymałeś już „apostille” – teraz wystarczy zrobić tłumaczenie zagranicznych dokumentów tj. świadectwa i „apostille”.

Tłumaczenie przysięgłe powinno być sporządzone przez:

  • osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych (lista tłumaczy przysięgłych na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości), lub
  • osobę zarejestrowaną jako tłumacz przysięgły w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), lub
  • konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo / dyplom, lub
  • akredytowaną w Rzeczypospolitej Polskiej placówkę dyplomatyczną lub placówkę konsularną państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo / dyplom.

 

3. Tak przygotowane dokumenty możesz złożyć już w naszej szkole.

Jeżeli uzyskałeś świadectwo w innym państwie niż Ukraina, zapoznaj się z zakładką – Świadectwo ukończenia szkoły średniej, tam znajdziesz szczegółowe informacje.

 

Odpłatność za naukę

Cudzoziemcy, którzy chcą kształcić się w naszej szkole mogą kształcić się na zasadach obywateli polskich, czyli bezpłatnie, po spełnieniu określonych warunków. Opis szczegółowych informacji znajdziesz w zakładce – Odpłatność za naukę

Osoby przybywające z Ukrainy najczęściej spełniały warunki punktu 8 m.in. karta pobytu z adnotacją w uwagach „dostęp do rynku pracy”.

Jeżeli nie posiadasz żadnego z wymienianych dokumentów zwalniających z opłaty za naukę, zapoznaj się z paragrafem 3 zgodnie z Zarządzeniem Nr 88/2019 Marszałka Województwa Dolnośląskiego w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za korzystanie z nauki (pdf) oraz za kształcenie ustawiczne w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego ponoszonej przez osoby niebędące obywatelami polskimi oraz sposobu wnoszenia opłat, który mówi o tym, że osoba niebędąca obywatelem polskim, może zostać zwolniona całkowicie lub częściowo z opłaty za korzystanie z nauki ze względu na trudną sytuację materialną. Podanie w tej sprawie po złożeniu dokumentów rekrutacyjnych składa się w organie prowadzącym szkołę.

 

Kształciłeś się w innym państwie i masz wątpliwości odnośnie świadectwa, czy też odpłatności za naukę? Napisz wcześniej e-mail ( sekretariat.stawowa@edu.dolnyslask.pl ), to da nam czas na sprawdzenie, jak to wygląda w Twoim przypadku.