Zagraniczne świadectwo potwierdzające wykształcenie średnie może być w Polsce uznane:

 

Rodzaje świadectw, które uznaje się w Polsce z mocy prawa (art. 93 ust.1-2 ustawy):

  1. Świadectwa „maturalne” uzyskane w systemach oświaty państw Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), tj. świadectwa lub dyplomy ukończenia szkół średnich, świadectwa lub dyplomy maturalne lub inne dokumenty, które uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji zostały wydane oraz zostały wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną uznaną przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji szkoła lub instytucja ta działa. Dotyczy to świadectw maturalnych uzyskanych w następujących państwach: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
  2. Dyplomy IB (International Baccalaureate), wydane przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie;
  3. Dyplomy EB (European Baccalaureate) wydane przez Szkoły Europejskie, zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10).
  4. Świadectwa objęte umowami międzynarodowymi – wykaz umów znajduje się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

W wyniku postępowania administracyjnego kurator oświaty może uznać, że świadectwo zagraniczne jest dokumentem potwierdzającym wykształcenie średnie (art. 93 ust. 3 ustawy).

Postępowanie prowadzi kurator oświaty właściwy dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy bądź – w przypadku braku stałego adresu wnioskodawcy w Polsce, właściwy ze względu na siedzibę szkoły lub uczelni, w której zostanie przedłożone świadectwo (art. 93b ust.1 ustawy).

Wniosek o uznanie świadectwa uzyskanego zagranicą można pobrać ze strony:

https://www.kuratorium.wroclaw.pl/category/zalatwianie-spraw/nostryfikacja-swiadectw/

i złożyć wraz z kompletem wymaganych dokumentów w Kancelarii Ogólnej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, II piętro, pokój 2009 lub przesłać za pośrednictwem poczty na wskazany adres: Kuratorum Oświaty we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław.

 

Linki do artykułów:

https://www.gov.pl/web/edukacja/uznawanie-wyksztalcenia-uzyskanego-za-granica

https://www.gov.pl/web/edukacja/swiadectwa-uzyskane-za-granica-ktore-nie-wymagaja-zalatwiania-dodatkowych-formalnosci-w-polskich-urzedach

https://www.gov.pl/web/edukacja/uznanie-lub-potwierdzenie-wyksztalcenia-decyzja-kuratora-oswiaty