Ogólne warunki przyjęcia kandydatów

Do klasy pierwszej publicznej szkoły policealnej przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają:

 • wykształcenie średnie,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w określonym zawodzie.

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2022/2023

– od 16 maja 2022 r. do 22 sierpnia 2022 r.

!REKRUTACJA PRZEDŁUŻONA!

Ogłoszenie wyników: Lista kandydatów przyjętych na określony kierunek kształcenia zostanie umieszczona w siedzibie szkoły w dniu 23 sierpnia 2022 r. ok. godz. 12:00.

Informacja o wolnych miejscach również zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej: medyk.wroclaw.dolnyslask.pl

 

W sekretariacie szkoły należy złożyć:

 1.  Wniosek (pdf) – prosimy o dwustronne drukowanie dokumentu i wypełnienie drukowanymi literami
 2. Podanie o przyjęcie (pdf)
 3. Świadectwo ukończenia szkoły średniej np. oryginał, odpis notarialny
 4. Cztery zdjęcia (wym. 37 x 52 mm. lub inny wymiar)
 5.  Klauzula informacyjna dla kandydata na słuchacza (pdf) – prosimy o dwustronne drukowanie dokumentu
 6. Dokumenty poświadczające spełnienie dodatkowych kryteriów (jeżeli występują) np. wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność dziecka kandydata, niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę, samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.
 7. Poświadczenie wykonania szczepienia przeciw WZW typu B (pdf) (zaświadczenie lub ksero) – w przypadku zaszczepienia się przed przystąpieniem do nauki.
 8. Po dostarczeniu do szkoły w/w dokumentów sekretariat wystawi skierowanie do lekarza medycyny pracy w celu uzyskania zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, w którym będzie podjęta nauka.
 • kandydaci na kierunek Technika Elektroradiologii – zaświadczenie musi być wystawione przez lekarza medycyny pracy z uprawnieniami do przeprowadzania badań osób mających kontakt z promieniowaniem jonizującym.

Bezpłatne badania można wykonać:

Zaświadczenie lekarskie należy dostarczyć do szkoły najpóźniej do ostatniego dnia składania dokumentów.

UWAGA!

Sekretariat przyjmuje dokumenty w jednej ofertówce – przezroczystej koszulce wpinanej do segregatora.

 

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole na określonym kierunku kształcenia brane są pod uwagę następujące kryteria, które mają jednakową wartość 1 punktu:

 1.  wielodzietność rodziny kandydatapotwierdzona złożeniem oświadczenia kandydata(pdf),
 2.  niepełnosprawność kandydata
 3.  niepełnosprawność dziecka kandydata
 4.  niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę
 5. pkt 2, 3 4 poświadczone stosownymi dokumentami – orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2021, poz. 571) – należy złożyć oryginał dokumentu, notarialny odpis lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez kandydata,
 6.  samotne wychowywanie dziecka przez kandydata:
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (pdf) oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem – należy złożyć oryginał dokumentu, notarialny odpis lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez kandydata,
 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 821) – należy złożyć oryginał dokumentu, notarialny odpis lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez kandydata,

 

Zarządzenie Nr 4/2022 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 (pdf)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Dolnośląskiego Kuratora Oświaty (pdf)

Podstawa prawna:

Warunki przyjmowania kandydatów do klasy pierwszej Dolnośląskiej Szkoły Policealnej Medycznej im. Marii Skłodowskiej – Curie we Wrocławiu określa:

 • art. 136, 149, 150 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1082).

Najczęściej zadawane pytania

Jakie dokumenty należy złożyć do szkoły?

Odp. Wszystkie dokumenty są wymienione w zakładce REKRUTACJA.

Czy kształcicie w systemie zaocznym?

Odp. Nie, wszystkie kierunki prowadzimy w systemie dziennym. Natomiast zajęcia odbywają się również popołudniu, jeżeli rozpoczynają się trochę później.

Czy SPM jest szkołą publiczną?

Odp. Tak, jesteśmy szkołą publiczną.

Czy nauka w tej szkole jest odpłatna?

Odp. Nie, jesteśmy szkołą bezpłatną. Jedyne koszty jakie się ponosi to wpłaty na materiały na Lokalny Komitet Narodowego Czynu Pomocy Szkole przy Szkole Policealnej Medycznej we Wrocławiu.

Czy są egzaminy wstępne?

Odp. Nie. Od rekrutacji na rok szkolny 2014/2015 nie przeprowadzamy egzaminów wstępnych.

Kiedy najlepiej złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Odp. Dokumenty należy złożyć najszybciej jak to możliwe, gdyż w poszczególnych etapach kwalifikacji decyduje kolejność zgłoszeń.

Czy zapisać się do szkoły lub złożyć dokumenty mogę prze internet?

Odp. Nie. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły.

Od kiedy można składać dokumenty?

Odp. Dokumenty rekrutacyjne można składać od 1 czerwca 2018 r.

Kiedy będę miał 100% pewność, że zostałem przyjęty do szkoły?

Odp. W dniu ogłoszenia wyników tj. 21 sierpnia 2018 r. ok godz. 10:00.

Lokalny Komitet Narodowego Czynu Pomocy Szkole

Przy szkole działa Lokalny Komitet Narodowego Czynu Pomocy Szkole na konto, którego uczniowie wnoszą opłaty w wysokości ustalonej, corocznie z Radą Słuchaczy. Środki pozyskiwane tą drogą są przeznaczone na zakup materiałów służących do realicaji zadań programowych i wykraczających poza programy nauczania.

Wysokości wpłat za semestr na poszczególnych kierunkach:

 • technika dentystyczna – 350 zł.,
 • technika farmaceutyczna – 150 zł.,
 • technika elektroradiologii – 150 zł.,
 • higienistka stomatologiczna – 150 zł.,
 • asystentka stomatologiczna – 100 zł.

 

Wpłaty należy dokonywać na konto:

LOKALNY KOMITET NARODOWEGO CZYNU POMOCY SZKOLE PRZY DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOLE POLICEALNEJ MEDYCZNEJ
50 – 018 WROCŁAW, UL.STAWOWA 24
NR. 66 1020 5242 0000 2902 0153 7158
TYTUŁEM: np. II A TD Kowalska Anna
(klasa, symbol kierunku, nazwisko i imię)

Prosimy w tytule wpłaty nie umieszczać żadnych innych informacji np. za semestr I, gdyż wpłaty księgowane są według kolejności wpłat, co w przypadku zaległości – pierwsza wpłata wpisywana jest na poczet zaleglości. Wpisywanie jeszcze innych informacji utrudnia przypisanie poszczególnej wpłaty do konkretnego ucznia.