Dane o projekcie:

Tytuł projektu: Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów

Nazwa wnioskodawcy: Województwo Dolnośląskie

Całkowita wartość projektu: 11 511 500,00 zł

Kwota dofinansowania: 9 784 775,00 zł

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Krótki opis projektu:

Projekt realizowany jest w Partnerstwie 11 dolnośląskich JST (Woj.Dolnośląskiego, trzech miast na prawach Powiatów: Legnicy, Wałbrzycha i Wrocławia i siedmiu Powiatów: Bolesławieckiego, Kłodzkiego, Lubińskiego, Lwóweckiego, Oleśnickiego, Świdnickiego, Wrocławskiego). Województwo Dolnośląskie jest w projekcie Partnerem Wiodącym. Partnerzy zakładają realizację projektu przy udziale Realizatorów tj. 53 szkół i placówek edukacyjnych. Głównym celem projektu jest objęcie  kompleksowym wsparciem uczniów dolnośląskich szkół zawodowych i techników.  Wzrost ich kompetencji i umiejętności odnajdywania się na rynku pracy przełozyć ma sie na wyraźny wzrost zatrudnienia. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zaplanowane w projekcie dwie formy wsparcia (staże/praktyki zawodowe u pracodawców oraz cykl zajęć z przedmiotów zawodowych przygotowujących do egzaminu zawodowego, który kończyć się będzie obowiązkowym dla uczestnika próbnym egzaminem zawodowym), których efektem ma być lepsze przygotowanie uczniów/słuchaczy do wykonywania pracy w wyuczonym zawodzie i aktywnego funkcjonowania na rynku pracy.

Formy wsparcia:

  1. Staże/Praktyki zawodowe dla uczniów/słuchaczy u pracodawców

W stażach weźmie udział 1820 osób tj. 80% uczestników projektu. Zadanie ma na celu lepsze przygotowanie uczestników/słuchaczy do wykonywania pracy w wyuczonym w danej szkole zawodzie i aktywnego ich funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.  Staże/praktyki zawodowe mają w założeniu wykraczać poza zakres praktycznego kształcenia zawodowego w celu zwiększenia ich wymiaru objętego podstawą programową nauczania danego zawodu i realizowane będą z reguły w systemie miesięcznym w wymiarze 150 godzin. Wszystkie staże/praktyki realizowane będą w zakładach pracy u pracodawców. Zadanie jest ogólnodostępne i w równym stopniu dostępne dla kobiet i mężczyzn. W zakresie równości płci przewidziano dostęp zgodny ze zdiagnozowanymi potrzebami, przy zachowaniu jednak priorytetów pozwalających wspierać płeć uznaną tradycyjnie za mniej zainteresowaną daną dziedziną wiedzy.

  1. Cykl zajęć przygotowujących do egzaminów zawodowych wraz z organizacją i przeprowadzeniem kończących je próbnych egzaminów zawodowych

Udział w zajęciach weźmie 100% uczestników tj. 2.275 uczniów/słuchaczy  mogących kształcić się  w 42 zawodach. Zadanie ma na celu lepsze przygotowanie uczestników do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i uzyskanie przez nich wyższych wyników na tych egzaminach, co w końcowym efekcie wpłynąć ma również na zwiększenie ich szans w konkurowaniu o lepsze miejsce na rynku pracy po opuszczeniu szkoły. Zajęcia odbywać się będą w formie teoretycznej lub praktycznej w  grupach liczących max. do 6 os. i kończyć się będą próbnym egzaminem.  Zaplanowano dla każdego uczestnika obowiązkowy udział w cyklu min. 8 i max 48 godz. zajęć kończących się próbnym egzaminem zawodowym   Zadanie jest ogólnodostępne i w równym stopniu dostępne dla kobiet i mężczyzn. W zakresie równości płci przewidziano dostęp zgodny ze zdiagnozowanymi potrzebami, przy zachowaniu jednak priorytetów pozwalających wspierać płeć uznaną tradycyjnie za mniej zainteresowaną daną dziedziną wiedzy.

 

Kontakt:

Biuro Projektu:

Dolnośląska Szkoła Policealna Medyczna im. Marii Skłodowskiej Curie we Wrocławiu,

ul. Stawowa 24,

50-518 Wrocław

pokój nr 33

e-mail: biuro projektu.wkz@dolnyslask.pl oraz monitoring.wkz@dolnyslask.pl

Tel:

798 716 712 – Grzegorz Kobak – Kierownik Biura Projektu

572 672 735 – Piotr Grabowski – Specjalista ds. ewaluacji i monitoringu