STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE

Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane słuchaczowi, który uzyskał wysoką średnią ocen w wyniku klasyfikacji semestralnej w semestrze poprzedzającym złożenie wniosku o stypendium.

Stypendium za wyniki w nauce przyznaje Dyrektor Szkoły w ramach środków posiadanych w budżecie Szkoły, przyznanych przez organ prowadzący na ten cel.

Wniosek o przyznanie stypendium, będący załącznikiem do niniejszego Regulaminu, składa słuchacz do Komisji Stypendialnej w terminach odpowiednio: do końca marca i do końca września.

Stypendium za wyniki w nauce jest wypłacane raz w semestrze, nie później niż odpowiednio: do końca czerwca i do końca grudnia.

 

DOLNOŚLĄSKI PROGRAM POMOCY STYPENDIALNEJ

W związku z Uchwałą nr XLVII/927/22 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy stypendialnej w roku szkolnym

2022/2023 w ramach Dolnośląskiego Programu Pomocy Stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, finansowanego w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 informujemy o możliwości składania wniosków na rok szkolny 2022/2023.

Termin składania wniosków:  01 września 2022 r. do 30 września 2022 r.

 

STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE

finansowane przez Lokalny Komitet Narodowego Czyny Pomocy Szkole (pdf)

Stypendium może być przyznane słuchaczowi, który uzyskał wysoką średnią ocen od 4,8 i bardzo dobrą frekwencję oraz wyróżniającą postawę w roku szkolnym poprzedzającym rok w którym przyznawane jest stypendium.

Wniosek o przyznanie jednorazowego stypendium ze wyniki w nauce opiekun roku składa do Komisji Stypendialnej. Stypendium za wyniki w nauce wypłacane jest raz w roku.

Stypendium przyznawane jest w ramach istniejących środków na koncie Lokalnego Komitetu Pomocy Szkole pozyskanych z darowizn w postaci 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.