Z nauki w publicznych szkołach policealnych korzystają na warunkach dotyczących obywateli polskich (tj. bezpłatnie):

1)  obywatele pozostałych 27 państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim  Obszarze Gospodarczym (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) i Konfederacji Szwajcarskiej, a także członkowie ich rodzin posiadający prawo pobytu lub prawo stałego pobytu;

2)  osoby pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji;

3)  osoby, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono: – zezwolenia na pobyt stały; – ochrony uzupełniającej oraz członkowie ich rodzin; – zgody na pobyt tolerowany; – zgody na pobyt ze względów humanitarnych oraz członkowie ich rodzin; – ochrony czasowej; – zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej; – zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1, art. 176 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650);

4)  osoby, którym nadano status uchodźcy oraz członkowie ich rodzin;

5)  członkowie rodzin osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy;

6)  osoby posiadające ważną Kartę Polaka;

7)  osoby, dla których uprawnienie takie wynika z umów międzynarodowych;

8)  osoby, które posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

9) stypendyści otrzymujący stypendia Ministra Edukacji Narodowej, organu prowadzącego szkołę lub dyrektora szkoły.

W świetle przepisu art. 165 ust. 5 ustawy – Prawo oświatowe, pozostali – niewymienieni w ust. 3 – cudzoziemcy mogą pobierać naukę w publicznych szkołach policealnych na warunkach odpłatności.

Wysokość odpłatności oraz sposób wnoszenia opłat, uwzględniający przewidywane koszty kształcenia oraz możliwość całkowitego lub częściowego zwolnienia z tej odpłatności ustala organ prowadzący szkołę.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 88/2019 Marszałka Województwa Dolnośląskiego w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za korzystanie z nauki (pdf)oraz za kształcenie ustawiczne w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego ponoszonej przez osoby niebędące obywatelami polskimi oraz sposobu wnoszenia opłat koszt kształcenia za każdy rok nauki wynosi 13 200 zł.

 

Link do źródła:

https://www.gov.pl/web/edukacja/informacja-o-ksztalceniu-cudzoziemcow-w-polskim-systemie-oswiaty